ژئوگرید

عملکرد:
جداسازی، تقویت و تسلیح

کاربرد:
تقویت و تسلیح در راه سازی ، به عنوان لايه اساس و زیر اساس در راه سازی ، ساخت دیوار حائل ، تقویت توان کششی بتن و ...