ژئونت

از ردیف شبکه های موازی تشکیل می شوند که برای افزایش توان زه کشی مورد استفاده قرار می گیرند و عموماً از پلی اتیلن با دانسیته بالا ساخته می شوند.